KAŽDÝ Z NÁS JE UNIKÁT

 

Postkovidová intervencia pre školy s využitím muzikoterapeutických techník.
Za posledný školský rok to deti nemali ľahké. Vystavené boli mnohým a rýchlym zmenám. Vysporiadať sa museli s dištančným vzdelávaním, meniacimi sa pravidlami, neistotou, online formou vzťahov, ale aj stratou prirodzených sociálnych kontaktov. Žiaľ, mnohí aj so stratou blízkych osôb a so všeobecnými obavami o budúcnosť.
 
     
Táto situácia vyvolala aj zmeny v správaní detí, v ich náhľade na seba a v prijímaní iných. Množia sa prípady úzkostí, frustrácií, fóbií i depresií. Nástupom do školy sa naplno prejavili komunikačné problémy, závislosti na PC a hrách, neochota akceptovať autority, ale aj strata sebadôvery... Sociálna izolácia mala často negatívny dopad aj na fungovanie celých detských kolektívov. Jej negatívne dôsledky sa výrazne prejavujú aj v správaní detských kolektívov. Návrat do relatívne bežného života v postkovidovom období prináša rôzne emócie, rôzne spracovanie situácií, ktorým treba v školskom kolektíve čeliť.   Muzikoterapia vie byť aj tu skutočným pomocníkom. Náš špecializovaný program Každý z nás je unikát prevedie deti hravou formou ťažším obdobím adaptácie, upevňovania pravidiel, budovania atmosféry prijatia a spolupráce. Intervenčné aktivity programu využívajú muzikoterapeutické techniky a prostriedky práve s týmto cieľom.
Program Každý z nás je unikát pozostáva zo štyroch stretnutí zameraných na určité špecifické témy: 1. emócie, 2. komunikácia, 3. sebavedomie a 4. podporu.
     
Ciele programu:
Sme jedinečné osobnosti. Máme rôzne prednosti, talenty, nadania. Na vonkajšie podnety reagujeme rôzne, naše emócie sú iné a to je v poriadku. Naučme sa prijať tieto naše rozdiely, porozumieť okoliu a partnerovi v rozhovore. Rešpektujme sa a spolupracujme. Naša inakosť obohacuje nás i celý kolektív.
  Cieľová skupina: 10 až 12 rokov, žiaci piateho a šiesteho ročníka / skupiny po cca 15 detí
Periodicita stretnutí: 1x za týždeň/ 4 témy/ á 1 skupina
Termín a miesto konania: základné školy po uvoľnení pandemických opatrení, resp. po nástupe detí do škôl.

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search