ČO JE MUZIKOTERAPIA

Hudba nás sprevádza celý život. Rytmus srdca a melódia reči matky sú prvé zvuky, ktoré vnímame ešte skôr ako sa narodíme. Hudba nesie v sebe obrovskú moc a potenciál rozvinúť emócie či uvoľniť tie zadržiavané, rozpúšťať stres, zvládať bolesť a smútok. Učí nás koncentrácii, zlepšuje pamäťové, kognitívne schopnosti, vedie k sebavyjadreniu, rozvoju sociálnych interakcií i komunikácie. Pri použití vhodne zvolených metód a techník učí deti (ale nielen ich) tolerancii, nabáda k trpezlivosti, stmeľuje kolektívy, učí inklúzii, akceptácii inakosti, odhaľovaniu výnimočnosti a pozdvihovaniu sebavedomia.  

Tam kde slová strácajú svoju moc, hudba robí zázraky. Škála oblastí, v ktorých sa dá prostredníctvom muzikoterapeutických metód a techník dosiahnuť pozitívny vývoj, je obrovská. Od rôznych porúch psychiky, správania, vývinových problémov, postihnutí, cez intervencie zamerané na zlepšenie prežívania, zvýšenie kvality života v geriatrickej, paliatívnej starostlivosti, v onkologickej oblasti až po profylaxiu v oblasti duševného zdravia a prevenciu sociálnopatologických a psychopatologických javov na školách.

  Najnovšie výskumy dnes potvrdzujú a konkretizujú prínos muzikoterapie však aj napríklad v prípade Parkinsonovho syndrómu, sklerózy multiplex, detskej mozgovej obrny, stavov po cievnej mozgovej príhode či problémoch s pamäťou. Keďže jej aplikácia tak môže mať aj podporno-liečebný účinok, alebo práve preto, je dôležitá medziodborová spolupráca a komunikácia s odborníkmi rôzneho zamerania medicíny, psychológie a pedagogiky. V tomto kontexte vie špecialista zamerať muzikoterapeutické techniky a metódy oveľa presnejšie, čo výrazne prispieva k rýchlejšiemu dosahovaniu stanovených cieľov a celkovému zlepšeniu východzieho stavu.

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search