VÍZIA, PRESVEDČENIA, KTO SME A O ČO SA USILUJEME

Muzikoterapiu vnímame ako liečebno – podporný postup vysoko komunikatívneho charakteru s mimoriadnou šírkou indikačného zamerania. Pôsobiť môže tak preventívne ako aj kuratívne na jedincov všetkých vekových kategórií bez ohľadu na pohlavie, sociálnu príslušnosť, vzdelanie a povolanie. Našim cieľom je poskytovanie overených postupov a služieb širokému spektru záujemcov v úzkej spolupráci s odborníkmi z oblastí medicíny, školstva, psychológie...

Centrum Amadeus je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby aktuálne v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry:

 
  • služby cielenej hudobnej intervencie (muzikoterapeutickými aktivitami) s cieľom optimalizácie kvality života jedinca a kolektívov, podporu psychického, fyzického, sociálneho, komunikačného, emocionálneho a duševného zdravia:
  • rozvinutie sociálnych zručností a lepšieho zaradenie a prospievania v detských kolektívoch a spoločnosti (poruchy správania, vývinové poruchy, psychosomatické problémy, integrácia detí so špeciálnymi potrebami, uplatnenie MT vo vzdelávaní detí, ...),
  • služby muzikoterapeutickej profylaxie a psychosociálnej podpory (duševné zdravie, kvalita života, prevencia sociálnopatologických a psychopatologických javov a i.),
   
  • zabezpečovanie dokumentačnej, informačnej, prezentačnej, servisnej, konzultačnej a vedomostnej činnosti, tvorba inštruktážnych a metodických materiálov organizovania kultúrnych, vedomostných a spoločenských akcií, najmä workshopov, seminárov, konferencií, školení a prezentácií, táborov, víkendových akcií, besied spojených s rozvojom muzikoterapie,
  • poskytovanie ďalších služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko - technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby systematického zhromažďovania, spracúvania a sprístupňovania informácií z oblasti muzikoterapie a arteterapie v celom žánrovom a druhovom spektre, vytváranie centrálnej databázy informácií o muzikoterapii v Slovenskej republike,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, občianskymi združeniami, nadáciami a inými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, ako aj s tvorcami a odborníkmi pôsobiacimi v oblasti muzikoterapie a arteterapie.

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search