ŠIKOVNÉ PRSTÍKY

Program na podporu psychomotorického a verbálneho vývinu dieťaťa (zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, senzomotorickú integráciu).

PRE DETI VO VEKU OD 3 ROKOV:

narušená komunikačná schopnosť – dyslália až dysfázia
poruchy spánku, koncentrácie, pozornosti (ADD, ADHD)

PRE DETI NAVŠTEVUJÚCE 1. STUPEŇ ZŠ:

špecifické vývinové poruchy učenia – dyslexia, dysortografia, dysgrafia
autizmus a poruchy autistického spektra (PAS)
poruchy správania; nízke sebavedomie; úzkosti

 

Deti majú možnosť vyskúšať si viaceré hudobné nástroje (klavír, husle, zobcovú flautu, violončelo, ukulele, perkusie), získat si k nim vzťah, naučiť sa uchopenie nástrojov, spôsob, ako sa na nich vyludzuje zvuk, ich špecifiká…

Program prebieha v malých skupinkách (3-4 deti), sú možné aj individuálne stretnutia.
Vhodné aj ako príprava na ZUŠ.

 

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search