Hudobný krúžok a muzikoterapia v ZUŠ J. Kowalského

Centrum Amadeus s hudobným programom pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením

Bratislava, 17.01.2022 - Pilotný program pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením - Hudba hrou – odštartoval na jeseň 2021 v Bratislave za podpory Hl. mesta SR Bratislava a ZUŠ Júliusa Kowalského v MČ Staré Mesto. Program, ktorý do života uviedla nezisková organizácia Centrum Amadeus, je reakciou na nedostatok možností rozvíjania záujmov, talentu a schopností tejto detskej populácie. Touto svojou ponukou hudobného rozvoja a muzicírovania oslovila aj svojich podporovateľov.

 

Prví záujemcovia sa mohli do hudobného krúžku a muzikoterapeutických aktivít prihlásiť v priebehu septembra podobne ako do štandardných vzdelávacích aktivít základných umeleckých škôl. Aj keď tieto naštartované aktivity obmedzili v závere roka prísne protipandemické opatrenia, majú deti za sebou prvý polrok záujmovej činnosti s terapeutickým dopadom na ich osobnosť a schopnosti. Popri hre na alebo s hudobnými nástrojmi či speve sa trénujú v pozornosti, trpezlivosti, vytrvalosti, rozvíjajú svoju kreativitu, motorické schopnosti, rytmické cítenie, pamäť, rečový prejav, sociálne vzťahy, alebo okresávajú prejavy hyperaktivity, frustrácie či uvoľňujú svalový tonus. Každý podľa svojich potrieb a pod odborným dohľadom muzikoterpeutiek a zároveň hudobných pedagogičiek z prvého špecializovaného centra cielenej muzikoterapie – Centra Amadeus.

 

Hudba Hrou je program s muzikoterapeutickými a muzikofiletickými aktivitami, ktorý deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením (vrátane špecifických porúch učenia) umožnilo využívať Hl. mesto Bratislava na pôde ZUŠ Júliusa Kowalského na Laurinskej ulici. Tá ako prvá v meste otvorila svoje brány aj pre nich. Umožňuje im tak potrebný prístup k záujmovej mimoškolskej činnosti a muzikoterapeutickým benefitom. Táto nová možnosť pre deti Bratislavy a okolia, ktorú uvítali aj rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením, bude na ZUŠ Kowalského pokračovať aj v tomto kalendárnom roku. Na bezplatnú konzultáciu sa môžu záujemcovia hlásiť priebežne po celý rok prostredníctvom stránky neziskovej organizácie Centrum Amadeus.

 

Program Hudba hrou s ťažiskom na hudobnom rozvoji dieťaťa dopĺňa v Centre Amadeus ponuku služieb cielenej muzikoterapie pre širšiu cieľovú skupinu. Aktuálne môžu prínosy muzikoterapie využívať aj izoláciou ovplyvnené seniorské skupiny, konkrétne klienti Ružinovského domova seniorov na Skenárovej a Pivonkovej ulici.

 

Program Hudba hrou sa realizuje s podporou:

     

 

Centrum Amadeus n.o.

Prvé špecializované centrum muzikoterapie na Slovensku.
Prostredníctvom cielených hudobných intervencií sa zameriava na podporu psychického, fyzického, sociálneho, emocionálneho a duševného zdravia človeka.

Kontakty:

2021 Centrum Amadeus

Search